ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN COUSIJNSEN TENTEN BV (verhuur)

Nader te noemen Verhuurder
1. ALGEMEEN
1.1 Met deze algemene Voorwaarden zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van
verhuurder vervallen.
1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen en zulks door verhuurder schriftelijk is bevestigd.
1.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Soest tenzij anders is overeengekomen, alle
betalingen dienen aldaar te geschieden.
1.4 Afspraken met personeel binden verhuurder niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
1.5 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden door het
enkele feit van het geven van een opdracht aan verhuurder, van welke aard ook.
1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen
zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die
overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een
opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.
1.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door verhuurder met haar
opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks
met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten
worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt
verstaan een ieder die aan verhuurder een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te
huren, kopen of koopt, diensten van haar afneemt, werkzaamheden door haar laat uitvoeren,
dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.
2. OFFERTES
2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend.
verhuurder is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De termijn
waarbinnen een aanbieding geldig blijft is dertig dagen.
2.2 Bij samengestelde opgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een
overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.3 Alle door verhuurder opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings- en
verzendkosten en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende
belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging anders is aangegeven.
2.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle kosten voor de benodigde energie en water
komen voor rekening van opdrachtgever evenals kosten voor transport op het werk (kranen,
laadschoppen, etc). Ook draagt de opdrachtgever de kosten voor eventueel stempelen,
stutten en het opzetten van steigers alsmede de kosten voor de huur of het gebruik van
voornoemd materieel.
2.5 Eventuele precariorechten en/of andere door de overheid opgelegde heffingen komen voor
rekening van opdrachtgever.
2.6 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven
hoeveelheden.
2.7 Indien een opdracht uitblijft, behoudt verhuurder zich het recht voor de gemaakte
ontwerp-, teken- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en
ander slecht dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden
en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.
2.8 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending
van de opdrachtbevestiging worden uitdrukkelijk voorbehouden: zo verhuurder
gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering
heeft plaats gevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of
andere arbeidsvoorwaarden, alsmede enige verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten,
heffingen en belastingen, alsmede wijzigingen in wisselkoersen, welke voor verhuurder
kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.
2.9 Indien de uitvoering van enig werk, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan verhuurder
wordt opgedragen, is wederpartij verplicht de offerte, compleet met alle in dit
hoofdstuk bedoelde stukken., binnen acht dagen franco aan verhuurder terug te
zenden, bij gebreke waarvan verhuurder het recht heeft de gemaakte kosten
volledig door te berekenen.
3. OPDRACHTEN
3.1 Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. verhuurder is eerst gebonden
door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na
verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan verhuurder kenbaar
heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer
te geven.
3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen In
de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan verhuurder ter
kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de
tenuitvoerlegging van de wijziging voor de rekening van de opdrachtgever, tenzij deze
wijzigingen schriftelijk door verhuurder zijn bevestigd.
3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij
gehouden aan verhuurder alle met het oog op de uitvoering van deze redelijkerwijs gemaakte
kosten (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te
vergoeden. Indien verhuurder zulks wenst, is de opdrachtgever tevens gehouden tot
vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering
voortvloeiende, schaden.
3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aart dan ook, schriftelijk of mondeling
door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop
bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra
in rekening gebracht.
3.5 Wijzigingen of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden
verhuurder eerst na schriftelijke acceptatie.
3.6 Door het enkele feit van plaatsing van een opdracht doet opdrachtgever afstand van alle
rechten op ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in Art. 6:265 B.W. alsmede in alle
artikelen daaromtrent.
3.7 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke
omschrijving van de verrichten werkzaamheden.
3.8 Verhuurder behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de
opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te
brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de
goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte
gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden, vallende onder de noemer
meerwerk.
4. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT
4.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt de verstaan de levering of uitvoering van
onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die
deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie, in een dergelijk geval moet
betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk "betaling”
4.2 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening verhuurder, tenzij door haar
schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.
4.3 Opdrachtgever is gehouden te zorgen voor afdoende mogelijkheden voor de aanvoer en/of
opslag van goederen.
4.4 Uitvoering van een opdracht geschied binnen de normale, daarvoor geldende tijd indien een
opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte
kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft verhuurder enige speling ten
aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien
de opdrachtgever verhuurder bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van
een vertraging heeft ingelicht en zulks door verhuurder schriftelijk is bevestigd.
4.5 Indien tijdens de uitvoering van het werk de gewone functie van het perceel geheel of ten dele
gehandhaafd blijft, dient opdrachtgever er zorg voor te dragen, dat er voor verhuurder
afdoende mogelijkheden aanwezig zijn om de opdracht uit te voeren. Ook dient opdrachtgever
te zorgen dat derden, die in zijn opdracht werken uitvoeren, geen vertraging veroorzaken voor
de werkzaamheden van verhuurder. Indien er toch om voornoemde redenen vertraging
ontstaat komen de kosten hiervan voor rekening van
opdrachtgever.
4.6 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de benodigde beschikkingen, vergunningen en
ontheffingen op het werk aanwezig zijn.
4.7 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover het te verwerken materiaal op
de overeengekomen tijd bij verhuurder wordt afgeleverd. Indien tengevolge van niettijdige
levering door opdrachtgever de uitvoering van de opdracht slechts kan worden uitgevoerd
door inschakeling van extra transport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal verhuurder daartoe,
zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor
ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet-tijdige levering door de
opdrachtgever is verhuurder gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast
te stellen. Controle op tijdige levering van het te verwerken materiaal dient door opdrachtgever
te geschieden.
4.8 Alle leveringstijden worden door verhuurder steeds bij benadering opgegeven en
zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en
bovendien alle naar het oordeel van verhuurder eventueel benodigde gegevens, tekeningen
en materialen door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd
ontstaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal
opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of
schadevergoeding te vorderen.
4.9 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever
redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever
evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan
verhuurder kennis geeft , onverminderd het recht van verhuurder om binnen 2 weken na
ontvangst van voornoemde kennisgeving alsnog te presenteren. Opdrachtgever kan vorderen
dat verhuurder omgaand uitspraak doet of zij al dan niet van dit recht gebruik wenst te maken.
4.10 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met verhuurder
voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft verhuurder het recht de
nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle
overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen,
zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst benodigd is met
behoud van haar recht op schadevergoeding. Het geen door opdrachtgever aan verhuurder
verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.
4.11 Ten onrechte door de opdrachtgever geweigerde goederen blijven ter beschikking en voor
risico van opdrachtgever, eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.
4.12 Verhuurder is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de
opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in
dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening verhuurder een goede of efficiënte
uitvoering van de opdracht bevorderd.
4.13 Indien verhuurder goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die
goederen onder zich te houden totdat alle kosten die verhuurder gemaakt heeft ter uitvoering
van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben.
op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn
voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het
recht van retentie heeft verhuurder ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement
komt te verkeren.
4.14 Indien tijdens de uitvoering van een door verhuurder aangenomen werk blijkt, dat
tengevolge van aan verhuurder onbekende omstandigheden of door overmacht
het werk niet uitvoerbaar is, heeft verhuurder het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig
wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt. De ten gevolge van een
dergelijke wijziging gemaakte meer- of mindere kosten zullen tussen partijen worden
verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door verhuurder reeds verrichte, maar van
onnuttige gebleken werkzaamheden en toeleveringen te vergoeden.
5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN
5.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht
aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door verhuurder over een deel van de voor het
totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte alsmede over
de overigens voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten, een en ander in voorkomende
gevallen te vermeerderen met het gebruikelijke bewaarloon terzake van in opdracht van
opdrachtgever opgeslagen materialen, worden beschikt op de termijnen waarop, indien geen
vertraging ware opgetreden, zou zijn beschikt geworden. Mochten deze termijnen niet van te
voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal over het voren bedoelde kunnen worden
beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor gereedmaking van het werk in kwestie
normaliter benodigde tijd.
5.2 De met verhuurder overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds
als bij benadering en nimmer als fatale termijnen aan te merken tenzij het tegendeel
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
5.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht. (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog,
mobilisatie, onlusten, extreme weersomstandigheden, met name harde wind, vorstverlet,
gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk
beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk
en andere ongevallen, stakingen, optreden van werknemersorganisatie, waardoor produceren
onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen
en halffabrikaten aan verhuurder door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in
het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang
storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken
ontslaan verhuurder van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de
uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van
kosten schaden of interesse kan doen gelden.
5.4 Ingeval van overmacht zal verhuurder daarvan onverwijld mededeling doen aan
de opdrachtgeverzullende opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht
dagen het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting
verhuurder het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.
6. RECLAMES EN GARANTIE
6.1 Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk
verhuurder is niet aansprakelijk voor druk en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes,
opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevlogen daarvan. Bij verschil
van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van verhuurder
als bindend.
6.2 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden
kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk negentig
dagen na oplevering aan verhuurder worden gemeld.
6.3 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele
geleverde prestatie.
6.4 Opdrachtgever zal alle door verhuurder voor onderzoek van de reclame gewenste
medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door verhuurder
en/of door hem aangewezen derden in de gelegenheid te stellen ter plaatse een
onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde
prestatie.
6.5 Indien verhuurder een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus
hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling
overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen.
6.6 Verhuurder aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt
door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden,
ofwel door van buiten komende oorzaken.
6.7 Meer verplichting dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft verhuurder niet; met
name zal verhuurder in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade,
die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdelijke uitvoering van de opdracht.
6.8 Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de
betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere
werkzaamheden/leveranties niet op.
6.9 Verhuurder is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan
de door de fabrikant van de geleverde goederen aan verhuurder verstrekte garantie.
6.10 Garantie wordt slechts verleend indien volledig aan verhuurder is betaald.
6.11 Of een bepaald defect of gebrek onder de termen van de bovenomschreven garantie valt, is
uitsluitend ter beoordeling van verhuurder.
6.12 Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepalingen zijn slechts geldig,
indien zij schriftelijk door verhuurder zijn bevestigd.
6.13 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van reclames of gebreken ontbinding van een
overeenkomst kunnen vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de garantieperiode.
6.14 Alle schades, hoe ook genoemd, veroorzaakt door toedoen van door opdrachtgever geleverde
goederen komen voor rekening van opdrachtgever.
7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Verhuurder en haar ondergeschikten dragen generlei aansprakelijkheid voor enige
schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van
eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts toto een
maximum van het bedrag van de door verhuurder te verrichten werkzaamheden of leveringen,
of een evenredig deel daarvan.
7.2 Opdrachtgever is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor en te vrijwaren
tegen alle vorderingen tot schade vergoeding welke derden tegen verhuurder
instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde, waaronder schade door
verontreiniging door bij werkzaamheden van verhuurder vrijkomende materialen.
7.3 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer
natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichting.
7.4 Verhuurder verplicht zich de door opdrachtgever ter verwerking geleverde
materialen alsmede de van opdrachtgever ontvangen tekeningen/ontwerpen als een goed
huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door
brand, diefstal of breuk e.d. voorzover niet door de verzekering gedekt.
7.5 In geval er graafwerkzaamheden, het slaan van pennen en/of grondboringen plaats dienen te
vinden dient opdrachtgever zich van te voren op de hoogte te stellen van de ligging van
kabels. Tijdens voornoemde werkzaamheden dient opdrachtgever aanwezig te zijn voor het
geven van de benodigde gegevens of opdrachtgever dient zorg te dragen voor een recente,
duidelijke tekening met de benodigde gegevens. Onder kabels wordt o.a. verstaan de kabels
van gas, water, elektra, KPN of andere telecombedrijven, stadsverwarming en/of C.A.I.
bedrijven. verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schades aan kabels
indienopdrachtgever niet duidelijk de ligging van de kabels heeft aangegeven. Opdrachtgever
is indien niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan aansprakelijk voor alle schades en/of
letsel voortvloeiend uit het raken van kabels.
8. VERHUUR
8.1 De huurtijd vangt aan op de datum van aanvang van het opbouwen van het gehuurde door
verhuurder of, indien zulks met de opdrachtgever is overeengekomen, op het moment
waarop het gehuurde aan het adres van de opdrachtgever is afgeleverd. De huurtijd eindigt op
de datum waarop het gehuurde door verhuurder is terugontvangen, echter met dien
verstande dat indien het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode wordt
teruggeleverd, de volledige huursom over de gehele overeengekomen huurperiode
verschuldigd is.
8.2 De huurprijs voor mechanische aangedreven materiaal is gebaseerd op een gebruik van
maximaal 40 uren per week of 8 uur per dag, indien materieel langer is gebruikt kan de
huurprijs naar evenredigheid worden verhoogd.
8.3 Het verhuurde zal door verhuurder in goede staat worden afgeleverd. De
opdrachtgever is gerechtigd het gehuurde voor aflevering te keuren of te doen keuren. Indien
opdrachtgever van dit recht geen gebruik maakt, wordt het verhuurde geacht in goede staat
en volledig te zijn afgeleverd c.q. opgebouwd.
8.4 Verhuurder kan het verhuurde mede ten gunste van de opdrachtgever verzekeren
tegen verlies of beschadiging, maar niet tegen schade veroorzaakt door nalatigheid of
verkeerd gebruik aan de zijde van de opdrachtgever, voor welke schade de opdrachtgever
volledig aansprakelijk is. Voor een verzekering zoals vermeld in dit artikel, zal opdrachtgever
zelf met verhuurder contact op moeten nemen.
8.5 Het verhuurde zal onder alle omstandigheden onvervreemdbaar eigendom blijven van
verhuurder. Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden heeft verhuurder het recht het huurcontract tussentijds te ontbinden,
het verhuurde weder in bezit te nemen en tot invordering van de huursom over de gehele
overeengekomen huurperiode over te gaan.
8.6 Overschrijding van de overeengekomen huurtermijn is alleen geoorloofd indien verhuurder
daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. In geval van overschrijding van de huurtermijn
is opdrachtgever per dag een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen
dagprijs.
8.7 De opdrachtgever is zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens verhuurder
niet gerechtigd zijn rechten uit de huurovereenkomst voortvloeiende aan derden over
te dragen. De opdrachtgever ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om
persoonlijk van het gehuurde gebruik te maken op de aangegeven locaties, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
8.8 Behoudens het gestelde in artikel 8.4 is opdrachtgever verplicht het gehuurde voor zijn
rekening en risico in behoorlijke bedrijfsvaardige toestand te houden en naar genoegen van
verhuurder te verzekeren.
8.9 Behoudens het gestelde in artikel 8.4 is opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en/of
beschadigingen aan alsmede diefstal en/of vermissing van het gehuurde.
8.10 Indien het gehuurde of onderdelen daarvan geheel verloren gaat of onherstelbaar beschadigd
wordt, zal de opdrachtgever aan verhuurder een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan de
aanschafkosten van vervangende apparatuur alsmede de kosten van de vervanging.
8.11 Opdrachtgever verplicht zich het gehuurde op zorgvuldige wijze en volgens de technische
voorschriften van verhuurder te onderhouden. Het is opdrachtgever niet toegestaan aan het
gehuurde en nog onderdeel te wijzigen, te veranderen of te repareren en andere dan door
verhuurder voorgeschreven materialen te gebruiken.
8.12 In geval van verlies, vermissing, schade of enig gebrek aan het gehuurde zal opdrachtgever
onmiddellijk en op de snelste wijze verhuurder inlichten.
8.13 Opdrachtgever zal verhuurder te allen tijde in de gelegenheid stellen het gehuurde
te inspecteren. Tevens behoudt verhuurder zich het recht voor het gehuurde terug
te nemen voor technische onderhoud en inspectie.
8.14 Na beëindiging van de huurovereenkomst is de opdrachtgever verplicht het gehuurde in
onbeschadigde en gereinigde staat terug te leveren aan verhuurder.
Verhuurder zal binnen veertien dagen na de teruglevering de verhuurde materialen
inspecteren, desgewenst in aanwezigheid van de opdrachtgever, en zal na de inspectie de
opdrachtgever schriftelijke opgave doen van manco’s en beschadigingen. verhuurder
is gerechtigd de terugontvangen goederen voor rekening van opdrachtgever te
(doen) herstellen en/of reinigen, indien zulks haar noodzakelijk voorkomt. Ten aanzien van de
tijdens deze inspectie geconstateerde gebreken en/of manco’s gelden de boeken van
verhuurder als bindend.
8.15 Indien opdrachtgever na afloop van de overeengekomen of verlengde huurtijd in gebreke blijft
het gehuurde geheel of gedeeltelijk op de overeengekomen plaats af te leveren, heeft
verhuurder het recht het gehuurde of hetgeen daaraan ontbreekt onmiddellijk van de
opdrachtgever op te vorderen en voor rekening en risico van de opdrachtgever weg te (doen)
halen, waarbij opdrachtgever zich verplicht verhuurder toegang te verschaffen tot de
plaats(en) waar het gehuurde zich bevindt.
9. EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT
9.1 Verhuurder behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand
gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een
opdracht geeft.
9.2 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, tekeningen, schetsen en calculaties
slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen
vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen.
10. BETALING
10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of
indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van verhuurder
daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen
vorderen. verhuurder is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf
voldoende zekerheid voor betaling te verlengen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht
te verlengen.
10.2 Behoudens het gestelde sub 1 dienen alle betalingen te geschieden binnen veertien dagen na
factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse munt.
10.3 Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of
indien deze ten onrechte wordt genomen, is de opdrachtgever rente over het factuurbedrag
verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van
opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door
opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn.
Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde
percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
10.4 Alle kosten , zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke , welke verhuurder moet
maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten
belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 50,-
11. GESCHILLEN
11.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
11.2 Op alle overeenkomsten en transacties van verhuurder is uitsluitend het Nederlands Recht
van toepassing.
11.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd worden ontworpen aan het oordeel van de Nederlandse
bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en
rechtsprekende lichamen.
12. SLOTBEPALINGEN
12.1 Voorts zijn alle aanvullende verhuur / leveringsvoorwaarden van toepassing.
12.2 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing
uitsluitend bij verhuurder.

Legertenten.com

Cousijnsen Legertenten B.V.

Opslag

Slichtenhorsterweg 32A

3862NS  NIJKERK (GLD)                                                

Tel. 06-24805970

 

Overige gegevens

KvKoophandel: 32165303

BTW nummer: NL821795831.B01 t.n.v. Cousijnsen Tenten BV

Bank: ING 5182975 t.n.v. Cousijnsen Tenten BV

IBAN: NL93INGB0005182975

BIC: INGBNL2A


Informatie

Tenten                  Canvas

Legertenten         Onderhoud

Boogtenten          Huren

Bruidstenten       Winkelwagen

Belltenten             Afrekenen

Safaritenten

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd